Jump to the main content block
 

Director of Previous Years

The department was established in the year 83 of the Republic of China. Professor Li Youren served as the first department head. The list of department heads over the years is as follows:

Past Chair

Term

Name

Tenure

first term

Eldon Y. Li

83-84

secend term

Hongji Chen

85-88

third term

Xingjin Huang

89-91

fourth term

Yinglong Wu

92-94

Fifth term

Zhengyuan Gu

95-97

sixth term

Xinyuan Hong

98-100

Seventh term

Zejun Liao

101-103

Eighth term

Yiqiu Zhang

104-108

ninth term

Jinsheng Ruan

108-110

Tenth term

I-Chiu Chang

110-111

Eleventh

Fan Wu

111-so far